Klubbmål & Organisation


Klubbens övergripande och långsiktiga målsättning är att erbjuda så många ishockeyspelare som möjligt en bra, billig och rolig hockeyutbildning under så lång tid som möjligt. Klubbmålet ska leda verksamheten framåt, och får ej stå tillbaka för kortsiktiga beslut. Föreningen vill bidra till att utveckla individen både som ishockeyspelare men även som lagmedlem. Träning ger färdighet och matcher ger erfarenhet. Alla föreningsmedlemmar ska sträva efter att bidra till att uppnå föreningens mål.

Ur detta övergripande mål går det att formulera följande mål för de olika verksamheterna.

Barn och ungdomsverksamheten (Björnligan till U16)
Det främsta målet för ungdomsverksamheten är att fostra och utveckla barn och ungdomar i en för individen god social och sportslig miljö. Ungdomsverksamheten ska hjälpa varje spelare att bilda en positiv självuppfattning som individ och ishockeyspelare.

Juniorverksamheten (J18 och J20)
I juniorverksamheten höjs kraven på kunskap på alla olika plan. Föreningen har en vilja och önskan att inte tappa juniorspelare i en känslig ålder (16-20 år) . De som ändå slutar försöker föreningen knyta till föreningen som ledare eller domare.

A-lagsverksamhet
Föreningen har en önskan att fostra och utveckla egna spelare till att representera föreningen i A-lagssammanhang. Merparten av spelarna som tas ut i vårt representationslag bör komma från våra egen fostran. Vi uppmuntrar givetvis spelare som söker sig till andra klubbar högre upp i seriesystemet och önskar dem lycka till i karriären. Alla spelare ska känna sig välkomna tillbaka till LHV för att avsluta där man en gång började, och gärna fortsätta som ledare eller tränare efter avslutad spelarkarriär.

rod_trad

Föreningens verksamhetsår sträcker sig mellan 1 maj år 1 till 30 april år två. Detta är även föreningens bokslutsår. Vid årsmötet som sker i maj/juni väljer klubben sin styrelse samt presenterar årsbokslutet. Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt övriga ledamöter.

Förutom att bedriva styrelsearbete och sträva efter klubbens långsiktiga mål ska funktioner som cupansvarig och ansvarig för SHS även ligga hos styrelsen. Styrelsen har som främsta uppgift att peka ut riktningen för verksamheten i nära dialog med verksamhetsansvariga tränare och i enlighet med klubbmålen och övrigt i detta dokument.

LHV är en ideellt arbetande förening som består av ca 9 ålderslag, från Björnligan för de minsta till A-laget. Varje lag ska ha sin egen organisation med tränare, materialare, lagledare, cafeteriaansvarig samt kontaktperson till styrelsen. Denna organisation diskuteras och funktionärer anlitas bland föräldrarna och bestäms på det första föräldramötet på säsongen.

Beroende på hur många spelare som finns att tillgå för respektive lag kan det ibland bli fråga om att slå samman två åldersgrupper till ett lag, t.ex U9/10. Målet för föreningen är att över tid ha ”rena” ålderslag åtminstone upp till U16, men detta beror i stor utsträckning på rekryteringsförmågan.

Ordförande: är firmatecknare, har ett övergripande ekonomiskt ansvar, sköter kontakter internt och externt, har hand om personalledning för kansliet, representerar klubben till BDIF.

Kassör: Ansvar för föreningens löpande ekonomi, leder och genomför bokslut, är firmatecknare.

Sekreterare: är sammankallande för möten, är protokollförare

Tränaransvarig: ansvarar för att tränare tillsätts för respektive lag, kallar till ledarträffar i syfte att hålla ihop tränargruppen och få till en samsyn, ordnar och administrerar vidareutbildning för tränare, löser ev. konflikter mellan lagen

Lagledaransvarig: ansvarar för lagorganisationerna, utbildar funktionärer inför säsongen, kommunicerar med domaransvarig

Materialansvarig: ansvarar för inköp av material till A-lag efter lagd budget, är ytterst ansvarig i stort över att budgeterade materialinköp hålles, håller en nära kontakt med A-lagets materialansvarige .

Sponsoransvarig: ansvarar för hur sponsorarbetet ska bedrivas, utser sponsoransvarig i respektive lag, håller kontakt med sponsorer, jobbar för att söka nya sponsorer.

Aktivitetsansvarig: ansvarar för inkomstbringande föreningsgemensamma aktiviteter, arbetar nära sponsoransvarig

Cup/SHS-ansvarig: ansvarar för att SHS-organisationen hålls ihop, ansvarar för planering och genomförande av cuper med bemanning och mat, budgeterar dessa aktiviteter och tillsätter personal.